fbpx

Fler vuxna i skolan för ökad kunskap och studiero

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös kamp mot brottsligheten. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. I det starka samhället ger skolan alla barn rätt kunskaper och fritids ge förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid.
Ska kunskapsresultaten fortsätta öka behöver Sverige fler behöriga lärare men även andra yrkesgrupper i skolan. Idag ägnar många lärare för mycket tid åt andra uppgifter än undervisning som administration, att ställa i ordning klassrum och att lösa bråk på skolgården. Vi vill att lärarna istället ska fokusera på att undervisa våra barn. Lärare ska inte vara diversearbetare, de ska ägna sin tid åt att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen i klassrummet. Samtidigt ska alla som arbetar i skolan ha kunskap och kompetens för att kunna arbeta självständigt och vara ett stöd för eleverna och lärarna. Fritids ska utvecklas med samarbete med idrottsrörelsen och investeringar för ökad personaltäthet.

Vi socialdemokrater har prioriterat fler anställda i välfärden framför skattesänkningar. Vi ska anställa fler lärare, så att eleverna lär sig mer. I vårt starka samhälle ska varje elev få en trygg skolgång och möjlighet att träffa riktigt kunniga lärare med höga förväntningar. Samtidigt går allt fler elever på fritids. Vi vill staka ut en väg för framtidens fritids, där fritidsverksamheten blir en betydelsefull del av fler barn och föräldrars vardag och bidrar till att alla barn får en meningsfull och aktiv fritid. Det kräver fortsatta investeringar och fler behöriga och kompetenta lärare som känner stöd från hela samhället. För oss är det viktigare än stora skattesänkningar.

Vi ser att den största utmaningen i svensk skola är lärarbristen som byggts upp under lång tid. Svårast är att rekrytera lärare till skolor på glesbygden och i storstädernas ytterområden. Nyckeln till höjda kunskapsresultat är fler behöriga lärare och fler anställda i skolan som kan avlasta lärarna och stötta eleverna i klassrummet. Alla barn ska möta behöriga lärare oavsett var i landet man bor.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan dag ett arbetat för att höja kunskapsresultaten genom att möta lärarbristen och stärka läraryrket. Regeringen investerar stort i lärarutbildningarna i hela landet och skapar fler vägar till att bli lärare. Samtidigt tar vi bättre hand om de lärare som arbetar i skolan och färre lämnar nu yrket jämfört med tidigare. Resultatet är bland annat 28 000 fler anställda i skolan jämfört med i början på mandatperioden och tre av fyra legitimerade lärare i grund- och gymnasieskolan har fått statligt lönepåslag.

Vad Socialdemokraterna gjort i regeringsställning

  • Investerar 13 miljarder i skolan per år – dubbelt så mycket mot vad borgerliga regeringen gjorde på sina åtta år.
  • 28 000 fler arbetar i skolan, lärarutbildningarna förstärks i hela landet och fler vägar skapas till läraryrket.
  • Tre av fyra legitimerade lärare i grund- och gymnasieskolan har fått högre lön genom statligt lönepåslag.
  • Investerat 500 miljoner kronor per år för höjd kvalitet och ökad personaltäthet
  • Barngrupperna har minskat från 41,1 elever per avdelning 2014 till 39,7 elever per avdelning 2017.
facebook Twitter Email