fbpx

I det starka samhället ska inget barn lämnas efter i skolan – men inte heller hållas tillbaka.

Föräldrar till barn i behov av särskilt stöd ska känna sig trygga med att deras barn får det stöd och den hjälp som de behöver för att klara sig i skolan.

Socialdemokraterna går till val på att skapa ett starkare samhälle – ett tryggare Sverige. I det samhällsbygget är skolan en hörnsten. Vi ska ha en skola där alla ungar får tillräckliga kunskaper för att klara sig genom livet, där rätt stöd sätts in i rätt tid och där varje elev får en trygg skolgång och möts av lärare med höga förväntningar – oavsett vilka förutsättningar man föds med. För oss går det före skattesänkningar för de rikaste i samhället.

Socialdemokraterna vill fortsätta satsa på skolan och kommer under nästa mandatperiod att stärka stödet till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel autismspektrumtillstånd och ADHD.

Med socialdemokraterna ska föräldrar till barn i behov av särskilt stöd ska känna sig trygga med att deras barn får det stöd och den hjälp som de behöver för att klara sig i skolan.

Enligt Autism-och aspergerförbundet saknar drygt hälften av eleverna med NPF-diagnos godkänt betyg i svenska, matematik eller engelska i årskurs 9. Vi kan aldrig acceptera att ett utanförskap av den magnituden grundläggs så tidigt i livet.

Vi socialdemokrater vill därför vara tydliga med undervisningen i skolan i alla lägen måste anpassas till vad som är bäst för varje enskild elev. Det kräver att skolorna har en flexibel organisation som i olika situationer innebär att man arbetar med större och mindre undervisningsgrupper. De barn som behöver mindre grupper för att utvecklas, vara trygga och känna sig delaktiga i skolan ska självklart kunna få det. Inkludering är inte samma sak som att alla elever i alla lägen måste befinna sig i samma klassrum.

Vi vill också att det ska göras en särskild analys över om kunskapskraven i läroplanen missgynnar vissa elevgrupper och hur de i så fall kan anpassas till elever med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsvariationer.

Slutligen vill Socialdemokraterna även att alla rektorer inom ramen för den statliga rektorsutbildningen ska få kunskap om specialpedagogik och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Rektor har det övergripande ansvaret på varje skola att det finns förutsättningar att sätta in stödåtgärder. Kunskap om neuropsykiatriska svårigheter har därmed stor betydelse för att rektor ska kunna sätta in rätt stöd.

Vad Socialdemokraterna gjort i regeringsställning

  • Stora resurstillskott. I år uppgår skolsatsningarna till 13 miljarder kronor i riktade statsbidrag – utöver de tio välfärdsmiljarderna varav en stor del går till skolan.
  • 28 000 fler anställda i svensk skola.
  • Läsa-Skriva-Räkna-garanti i förskoleklassen och lågstadiet.
  • Fler speciallärare och specialpedagoger, 1000 fler arbetar i skolan i dag. 300 fler utbildningsplatser på speciallärar- och specialpedagogutbildningen.
  • Specialpedagogisk satsning på alla lärare. 500 miljoner årligen för att öka tillgången till elevhälsopersonal, specialpedagogiskt stöd och för att utveckla den specialpedagogiska kompetensen bland legitimerade lärare.
  • NPF-kunskap på speciallärar- och specialpedagogutbildningen.
  • Fattat beslut som innebär att läroplanernas kunskapskrav äntligen ska ses över.
  • Obligatoriska bedömningsstöd och kunskapskrav från årskurs 1.
facebook Twitter Email