fbpx

Låt Agenda 2030 genomsyra framtidens politik

Uttalande antaget för Socialdemokrater för tro och solidaritet, Västra Sverige

Miljöfrågor och klimatfrågor har världen känt till i många år. Men Rachel Carsons bok Tyst vår (1962) var en väckarklocka. Efter Tyst vår vet alla att de kemiska medel som då användes för ogräsbekämpning och utrotning av skadeinsekter var förödande även för övrigt växt- och djurliv.  Idag vet vi mycket mer om klimat- och miljöfrågor. Idag inser många att människan måste kontrollera samhällets hela påverkan på naturen. Vi som lever nu har ett ansvar.

Idag har kunskapen om hållbarhet kommit längre än 1962. Idag är hållbarhet ett perspektiv som steg för steg genomsyrar vårt förhållningssätt både till natur, till varandra och till ekonomin. Idag ser många ett tydligt samband mellan människans välbefinnande, hur samhället är organiserat och att naturen inte skadas.

FN:s Agenda 2030 med dess 17 globala mål är en bra riktningsvisare för vad som är nödvändigt i dagens politiska arbete. Dessa 17 globala mål är som bekant:

1) Ingen fattigdom, 2) Ingen hunger, 3) God hälsa och välbefinnande, 4) God utbildning för alla, 5) Jämställdhet, 6) Rent vatten och sanitet för alla, 7) Hållbar energi för alla, 8) Anständiga arbetsvillkor, 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10) Minskad ojämlikhet, 11) Hållbara städer och samhällen, 12) Hållbar konsumtion och produktion, 13) Bekämpa klimatförändringarna, 14) Hav och marina resurser, 15) Ekosystem och biologisk mångfald, 16) Fredliga och inkluderande samhällen, 17) Genomförande och globalt partnerskap.


De 17 globala målen ger en bra prioritering för oss som inte vill såga av den gren som människan sitter på. Vi inom Socialdemokrater för tro och solidaritet menar att först när de 17 globala målen tillämpas mår samhällen, människor och naturen bra. Det ligger med andra ord i vårt eget intresse att styra samhället i en riktning så att dessa mål genomsyrar allt arbete i varje samhälle och i varje företag. Människor har olika religiös och/eller etnisk bakgrund men genom samarbete runt den 17 målen kan vi få en gemensam framtid. Vi vet emellertid att inte alla partier, företag eller individer på jorden ställer upp bakom dessa 17 globala mål. Men många, troligen en klar majoritet, gör det. Vi har orsak att samarbeta.

När vi arbetar för något av dessa 17 globala mål gör vi något som visar att vi har ett delat egenintresse med majoriteten av jordens befolkning. Detta är en innebörd i ordet solidaritet.  Under 2020 och under de närmaste åren kommer Socialdemokrater för tro och solidaritet i Västra Sverige att undersöka vad några av dessa 17 mål innebär i vår del av Sverige.  

Vi börjar under hösten 2020 med att studera segregation i Västra Sverige och hur segregation kan motverkas. Inspirationen till detta arbete finner vi dels i socialdemokratisk ideologi, men även i flera av de 17 globala målen, tex mål Mål 1, Mål 3, Mål 4, Mål 10, mfl.

Som del i detta arbete kommer Socialdemokrater för tro och solidaritet att formulera politiska förslag för kommuner och för Sverige. Den som delar vår politiska ambition och vill delta i detta arbete är mycket välkommen som medlem och/eller till våra möten.

När vi är många får vi stort inflytande.

Uttalande från styrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet, Västra Sverige, antaget vid Årsmötet den 14 mars 2020 i Kungälv.

facebook Twitter Email