fbpx

Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

– Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott vi ärvde till att nu kunna visa överskott i de offentliga finanserna varje år under den här mandatperioden. Det har placerat oss i ett helt nytt läge och ger oss nya förutsättningar att möta samhällsutmaningarna. Den svenska modellen kan fortsätta leverera, säger finansminister Magdalena Andersson.

Åtgärder i vårändringsbudgeten för 2017

Sedan budgetpropositionen för 2017 lämnades till riksdagen har händelser inträffat både i Sverige och i omvärlden som ställer krav på flera åtgärder redan i år.
Ökad trygghet och säkerhet
Polismyndigheten behöver utifrån de stora utmaningar som myndigheten står inför ett tillskott av medel redan innevarande år. Det föreslagna tillskottet på 700 miljoner kronor möjliggör bland annat för myndigheten att ytterligare öka antalet anställda.
Regeringen ser tillsammans med de andra partierna i försvarsuppgörelsen ett behov av att stärka totalförsvaret redan i år, mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget. Totalförsvaret tillförs ytterligare 500 miljoner kronor.
Högre kvalitet i skolan och välfärden
I vårändringsbudgeten avsätts 500 miljoner kronor i år till grundskolor med allra störst behov. Gymnasieskolans introduktionsprogram tillförs 150 miljoner kronor.
Behoven inom psykiatrisk vård och socialt stöd för barn och unga har visat sig större än tidigare bedömningar och totalt ytterligare 250 miljoner kronor tillförs därför detta område i år.
Situationen inom förlossningsvården är mycket ansträngd. Därför utökas den tidigare satsningen med 500 miljoner kronor i år.
Klimatomställningen ska gå snabbare
Klimatklivet, som delfinansierar laddstolpar, biogasanläggningar och andra klimatinvesteringar i hela Sverige, föreslås tillföras 500 miljoner kronor då rådande söktryck visar ett behov av att tillskjuta ytterligare medel redan i år.

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Arbetslösheten ska fortsatt minska
Regeringens jobbagenda består av insatser för ökad kompetens och en aktiv arbetsmarknadspolitik, investeringar i bostäder och infrastruktur samt en aktiv näringspolitik. Därutöver behöver fler anställas i välfärden. Att stärka skolan, vården och polisen skapar också fler jobb. Målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 vägleder den ekonomiska politiken.
Kunskapsresultaten i skolan ska fortsätta stiga
Regeringens mål är en jämlik kunskapsskola för alla. Välfärdsmiljarderna stödjer kommunerna, men det gör också regeringens satsningar på bland annat mindre barngrupper, läsa-skriva-räkna-garanti och högre lärarlöner. Inklusive vårändringsbudgeten uppgår regeringens totala riktade satsningar på skolan till 11 miljarder kronor bara i år.
Sverige ska ha en ledande roll i klimatomställningen
Det klimatpolitiska ramverket ska vägleda denna och framtida regeringars klimatarbete. Skattesystemets miljöstyrande effekt ska öka och styra mot mer klimatsmarta transporter och energislag. Sverige ska utvecklas till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Den omställningen leder också till fler jobb, när investeringar görs i järnväg och tåg och när Sveriges export av miljöteknik ökar. Genom Klimatklivet deltar hela landet i att minska klimatutsläppen för att vi ska nå det nationella utsläppsmålet till 2020.
Sverige ska vara tryggt
Sverige ska vara ett tryggt land. Samhället måste därför stå upp mot brottsligheten genom brottsbekämpning, brottsförebyggande arbete och att lagföra de individer som begår brott. Straffen har skärpts för de grova brotten och polisen har fått mer resurser. Polismyndigheten har fått medel för att fortsätta arbetet med att få fler poliser närmare medborgarna. Ökad polisnärvaro är angeläget. Vi ska både vara hårda mot brotten och mot brottens orsaker.

facebook Twitter Email